For English scroll down

Online content/ Bedrijfsfilm/ Productvideo of Promotiefilm laten maken.

JOUW VERHAAL GOED VERTELD

WAAR NIEMAND OMHEEN KAN.

  • VAL OP, niemand zal meer voorbij scrollen.
  • KRIJG INTERACTIE, raak in contact met je klanten.
  • KRIJG RESULTAAT, Laat je bedrijf groeien.
Hoe maak je een bedrijfsfilm/ promotiefilm die er goed uitziet en aanzet tot kopen? Wij maken de marketing strategie en video en foto's voor sociale media posts!

De MARKETING STRATEGIE achter de VIDEO/ FOTO CONTENT.

Het DOEL van alle promotievideo's/ bedrijfsfilms/ testimonial video's die je wil laten maken, of een 'over ons' video laten maken is natuurlijk het bereiken van potentiële klanten/ opbouwen van een bekend en betrouwbaar merk. Het aanzetten tot een verkoop/ samenwerking en opbouwen van een zakelijke relatie.

Het belangrijkste achter al de videopromotie die we maken is de marketing strategie. Hoe verkoopt mijn bedrijfsfilm?

Dat kan op een flink aantal manieren worden bereikt. Waarvan de belangrijksten;

  • CALL TO ACTION, u moet NU bij ons zijn!
  • COOL/ de BESTE/ GOED GEVOEL/ ERBIJ HOREN, zijn of dit meegeven!
  • ERVARINGEN MET, laten zien, REVIEW/ TESTIMONIAL, wat zal het doen voor de klant!
  • SEO kennis, hoe word mijn content gevonden!

De meeste MKB bedrijven hebben geen marketing team, er geen tijd voor, of minder ervaring mee. Maar je kunt eigenlijk niet zonder, zeker als je wilt groeien!

Wij nemen dit voor je uit handen. Door duidelijk je doelen vast te stellen en te komen met een plan en content die daar bij werkt. 

Maar wat maakt een bedrijfsfilm, promotiefilm of productvideo die we maken goed?

Een droge waslijst aan of opsomming van feiten, alle beschikbare mogelijkheden en opties..? Natuurlijk hoort dat er soms ook bij. Even lekker flexen..

Maar wat blijft het langst bij? Is het niet de emotie achter dat wat u biedt..iemand echt even lekker maken.. warm laten lopen voor..?

Denk even aan deze reclamefilm...het gevoel en de verwachting van die prachtige auto rijdend door de bergen.

Of deze videoadvertentie.. vrienden genietend van een heerlijke maaltijd aan dat luxe kookeiland. De videoreclame dat ze daarna neer ploffen op die comfortabele bank, benen omhoog languit voor die glimmende 75" Oled.

Om niet te spreken over de productvideo van die goud gele bubbelende rakker..Ziet u het al voor zich?

Een interview style bedrijfsvideo of testimonial maken is voor ons heel eenvoudig.

De bedrijfsfilm..het verhaal van waar je vandaan komt en hoe u gekomen bent waar u nu bent. Wat zijn de problemen die overwonnen zijn. En de oplossingen die daaruit voortgevloeid zijn.

De testimonial video, de ervaringen en reviews die bevestigen wat de shiny bedrijfsvideo beweert, die weer van grote waarde zijn voor anderen. 

Wat is het verhaal achter uw bedrijf, de sensatie bij je product?

Dat gaan we vertellen, dat laten we zien!

Net als iedere creatie anders is, is ook de uiting ervan verschillend.

Wij gaan met je samen bepalen wat de passende manier is van het vertellen van jou verhaal.

Een verhaal dat op TikTok anders verteld moet worden dan op Instagram, of LinkedIn dan op Youtube. Ieder platform heeft zijn meest succesvolle manier van vertellen en overbrengen. Wij gaan je daarbij helpen.

We Make, Online content / Corporate video / Product video or Promotional film

How do we get to good content that sells?

GET NOTICED! Don't get scrolled past.

GET ENGAGEMENT! Connect with your audience.

GET RESULTS! Grow your business.

The MARKETING STRATEGY behind the VIDEO/PHOTO CONTENT.

The GOAL of making all promotional videos / corporate films / testimonial videos / or an 'about us' video is of course to reach potential customers / build a well-known and reliable brand. Encouraging sales/collaboration and building a business relationship.

So the most important thing behind all this video promotion is the marketing strategy. How does my corporate video sell?

This can be achieved in quite a few ways. The most important of which are;

  • CALL TO ACTION, you need to be with us NOW!
  • COOL/the BEST/GOOD FEELING/YOUR TRIBE, being or giving this feeling!
  • EXPERIENCES WITH, SHOW, REVIEW/ TESTIMONIAL, what will it do for the customer?!

Most SME companies have no marketing team, no time for it, or less experience with it. But you really can't live without it, especially if you want to grow!

We will take care of this for you. By clearly determining your goals and coming up with a plan and content that works for you.

What makes a corporate video, promotional film or product video good?

A dry laundry list or summary of facts, all available possibilities and options...? Of course that is sometimes part of it. Just flex...

But what will stay with you the longest? Isn't it the emotion behind what you offer... really making someone feel good... getting them excited about...?

Think about this commercial for a moment...the feeling and anticipation of that beautiful car driving through the mountains.

Or this video advertisement... friends enjoying a delicious meal at that luxurious kitchen island. The video advertisement shows them then plop down on that comfortable couch, legs stretched out in the air in front of that shiny 75" Oled.

Not to mention the product video of that golden yellow bubbly rascal... Can you see it already?

The corporate video...the story of where you come from and how you got to where you are today. What are the problems that have been overcome. And the solutions that resulted from it.

The testimonial video, the experiences and reviews that confirm what the shiny company video claims, which in turn are of great value to others.

What is the story behind your company, the sensation behind your product?

We're going to tell that, we're going to show that!

Just as every creation is different, its expression is also different.

We will work with you to determine the appropriate way to tell your story.

A story that needs to be told differently on TikTok than on Instagram, or LinkedIn than on YouTube. Every platform has its most successful way of telling and communicating. We are going to help you with that.

Offerte ontvangen, voor het maken van een

bedrijfsfilm of promotiefilm, een afspraak, of het stellen van een vraag?

GRATIS ADVIES/ FREE ADVICE

Vul het formulier in. Fill out the form.

Vanuit ons kantoor in Arnhem aan de Wassenaarweg 40, regio Arnhem/ Nijmegen, komen wij in heel Nederland;

Almelo                     Hoofddorp

Almere                     Hoorn

Amsterdam.            Laren

Apeldoorn                Leeuwarden

Arnhem                    Maastricht

Assen                       Nijmegen 

Bergen op zoom     Rotterdam

Breda                        Rijswijk

Den Bosch               Schiphol

Den Haag                 Tilburg

Eindhoven                Utrecht

Enschede                 Veenendaal

Groningen                Vlissingen

Haarlem                   Zwolle

Heerlen

om video en foto content/ bedrijfsfilms/ promotiefilms en productvideo's te maken voor Instagram/ TikTok/ LinkedIn/ YouTube en je Website

BLOG is

UNDER CONSTRUCTION